Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM 2016 - 2020

9. 9. 2016

 

Komunistická strana Čech a Moravy

 

Volební program

pro volby krajského zastupitelstva Libereckého kraje ve volebním období 2016 - 2020

 

Poctivá veřejná správa!

Bezpečný kraj v bezpečném státě!

V právě končícím volebním období pracoval desetičlenný klub krajských zastupitelů KSČM - druhý nejsilnější klub mezi 45 zastupiteli kraje, jako nesmlouvavá, kvalifikovaná a zároveň konstruktivní opozice.

Z našeho volebního programu se nám podařilo prosadit realizaci obou jmenovitých investičních akcí: výstavbu kamenného hospice v Liberci a komplexní rekonstrukci krytiny střech a opravu plášťů budov Okresního vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Nad rámec původního volebního programu jsme operativně podpořili zateplení českolipské nemocnice, stavbu heliportu pro Krajskou nemocnici v Liberci a nákup sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Při rozhodování o zajištění dopravní obslužnosti kraje, autobusové dopravy, jsme vždy upřednostňovali a upřednostňovat budeme, zajištění dopravy pracujících do zaměstnání, školáků a studentů do škol a racionální pokrytí území kraje dopravní sítí.

Nadále a trvale budeme podporovat zvýšenou míru transparentnosti v jednáních orgánů kraje – přímé přenosy z jednání zastupitelstva, zveřejňování pozvánek, zápisů a pokladových materiálů k jednání zastupitelstva, rady kraje a výborů zastupitelstva jako jedno ze systémových protikorupčních opatření.

Jako jediná opoziční strana trvale přebíráme spoluodpovědnost za hodnocení veřejných zakázek účastí našich zástupců v hodnotících komisích. V této dobré praxi budeme pokračovat i nadále.

Jako jediná strana v zastupitelstvu jsme zásadně odmítli záměr bývalého ministra financí Kalouska, aby kraj hradil z úvěru od státu jím chystané postihy za čerpání fondů Regionálními radami soudružnosti v částce převyšující sto milionů korun – odmítli jsme ekonomické podřízení krajů centru!

Opoziční role, bez účasti v radě kraje, nám neumožnila dosáhnout zásadního zlepšení stavu v rezortech zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy a údržby silnic a také školství – zde problémy přetrvávají a mnohdy se i nadále prohlubují.

Poctivá správa majetku kraje a jeho prostředků, vstřícný a otevřený kraj pro samosprávy a pro občany jsou naše priority!

 

Bezpečný kraj v bezpečném státě!

 • požadujeme novelizaci imigrační legislativy. Pokud ČR potřebuje přistěhovalce, tak kvalifikované a ochotné se integrovat;
 • požadujeme zkvalitnění procesu prevence kriminality, prohloubení a zapojení všech prvků bezpečnostního systému do tohoto procesu, včetně nevládních organizací se zvláštní pozorností věnovanou prevenci u dětí a mládeže;
 • požadujeme prosazování přísnějšího trestního postihu, s důrazem na ochranu a výchovu mladé generace a boj proti převrácenému žebříčku morálních hodnot;
 • požadujeme zvýšení účinnosti boje proti všem formám organizovaného zločinu a jeho prorůstání s mezinárodním zločinem. Požadujeme vypátrání a postih „lehkoživek“ získávajících majetek či postavení konjunkturalistickou cestou a porušujících nejen obecné morální principy, ale i oficiálně složené sliby. Realizační postupy státních orgánů a soudů musí poskytovat skutečnou ochranu práv občanů;
 • požadujeme důsledné respektování zásady odbornosti a morálně charakterových vlastností příslušníků bezpečnostního systému ČR a zajištění odpovídajícího materiálně-technického zabezpečení a finančního ohodnocení pracovníků bezpečnostních složek;
 • těmito opatřeními dosáhnout snížení kriminality ve všech jejích formách, které se dotýkají zájmu občanů, jejich života, zdraví a majetku, a nejvíce omezují pocit bezpečí ve městech, obcích a specificky proti korupci, finanční kriminalitě, tzv. tunelování, daňovým podvodům a únikům.

Právo bylo vytvořeno lidmi, aby sloužilo jim, ne oni jemu. Spravedlnost je základem státu!

 

Krajská samospráva, hospodaření kraje a transparentnost:

 • požadujeme odpovídající finanční zajištění při převodu funkcí státu na kraje – všeobecná správa, školství, sociální věci;
 • prosazujeme optimální sestavování střednědobého rozpočtového výhledu a ročních rozpočtů kraje tak, aby umožňovaly trvalý rozvoj kraje a vedly k růstu jeho majetku;
 • podpoříme další postupné snižování zadlužení kraje, úvěr je možný jen v případech neopakovatelných jednorázových investic či k odstraňování škod;
 • prosazujeme transparentnost výběrových řízení; určení přesných pravidel pro transparentní zadávání a průběh u veřejných - státních, krajských, městských i obecních zakázek, nezávislou dvoustupňovou kontrolu nabídkových cen;
 • budeme prosazovat používání kritéria ekonomická výhodnost místo mechanického aplikování kritéria nejnižší cena;
 • požadujeme důsledně uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob, rozšířit okruh vzájemně neslučitelných funkcí ve státní správě a samosprávě;
 • požadujeme zavedení jednotného kontaktního/inkasního místa, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů …) z jednoho místa s tím, že úřad po občanovi bude požadovat pouze ty údaje, které ještě nejsou uloženy v registrech vedených státem (registr obyvatel, trestní rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.);
 • podporujeme uplatnění referenda při rozhodování o zásadních záležitostech kraje;
 • podporujeme širokou, dlouhodobou a efektivní výměnu zkušeností, využití fondů a projektů, společné projekty kulturních a vzdělávacích akcí, zahraniční kontakty škol a kulturních institucí, spolupráci v Euroregionu NISA;

Poctivá správa kraje ve prospěch občana je naší prioritou!

 

Zdravotnictví:

 • zasadíme se o vytvoření Krajské koncepce zdravotnictví v Libereckém kraji s cílem udržet územní rozsah, kvalitu a dostupnost zdravotnických zařízení občanům;
 • usilujeme o to, aby páteří zdravotnictví v Libereckém kraji byly krajské a městské nemocnice ve veřejném vlastnictví – jejich privatizaci zásadně odmítáme;
 • podpoříme, organizačně i finančně, rozvoj a zlepšování všech složek Integrovaného záchranného systému;
 • požadujeme zrušení poplatků za pohotovostní služby;
 • vstoupíme prostřednictvím Asociace krajů do diskuse s Poslaneckou sněmovnou o návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních;

Zdraví není kšeft!

 

Doprava:

 • požadujeme dotvoření systému dalších slev ve veřejné dopravě rozvojem systému IDOL (rodinné, skupinové, pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené);
 • podporujeme rozvoj veřejné hromadné dopravy i nákladního provozu na železničních regionálních tratích;
 • podporujeme modernizaci vozidel, údržbu a rekonstrukci železniční a silniční sítě;
 • podporujeme výstavbu rychlostního železničního koridoru Praha – Liberec;
 • budeme prosazovat opravy silnic ve vlastnictví kraje tak, aby kilometrový rozsah silnic ve výborném, dobrém a vyhovujícím stavu postupně převýšil počet nevyhovujících a havarijních alespoň o 10 procent;

Podporu veřejné dopravě na kvalitních komunikacích a železničních tratích!

 

Střední školství:

 • základem vzdělávání je dostupné bezplatné, veřejné a oborově pestré školství;
 • podporujeme rozvoj technického a učňovského vzdělávání ve školských zařízeních kraje, včetně finanční podpory;
 • odmítáme tzv. inkluzi v současné podobě – podpoříme speciální školství;
 • odmítáme vydávání souhlasných stanovisek kraje ke zřizování dalších soukromých škol, zejména církevních;
 • podporujeme zachování a rozvoje jedinečných škol – sklářských, šperkařských a veřejného stravování – v regionu kraje;
 • podporujeme sektorové dohody se zaměstnavateli s cílem zvýšit zaměstnanost absolventů a podpořit průmysl a řemesla;
 • jako zákonodárnou iniciativu kraje předložíme Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona o financování soukromého školství s cílem dosáhnout toho, aby se nerušily krajské, městské a obecní školy, v případě, že je převis žáků nad kapacitou škol;

Bez vzdělání není perspektivy!

 

Sociální péče:

 • podporujeme rozvoj krajských a městských (obecních) sociálních zařízení;
 • zaměříme se na zvýšení počtu míst v domovech pro seniory, na podporu zařízení a aktivit pro hendikepované občany;
 • postupně vyčleníme na sociální péči až 30 milionů korun v každoročním rozpočtu kraje z jeho vlastních zdrojů, z nichž podpoříme především občanské, dobrovolné aktivity na poli sociální péče;

Stáří zasluhuje úctu a potřebnou pomoc!

 

Kultura a cestovní ruch:

 • podpoříme rozvoj cestovního ruchu cílenou podporou budování infrastruktury, nikoliv tzv. měkké projekty jako jsou školení, semináře a podobně;
 • podpoříme dostatečné financování stávajících krajských kulturních zařízení;
 • podpoříme významná místní kulturní zařízení, zejména pokud plní regionální funkci – zvláště divadla, knihovny a muzea;
 • podpoříme tradiční místní výrobky, zvyky a tradice;
 • prohloubíme systém slev ze vstupného pro seniory, rodiny s dětmi a studenty v krajských zařízeních;  

                    Dostupnost namísto komerce!

 

Sport, tělovýchova a mládež:

 • v tomto volebním období se zaměříme na podporu především masové a rekreační tělovýchovy v nejširší paletě aktivit malých sportovních klubů a dalších spolků;
 • cíleně podpoříme i špičkové sportovce – reprezentanty našeho kraje a naší vlasti;
 • snížíme neúnosnou administrativní náročnost žádostí o krajské dotace;
 • upřednostníme trvalou podporu sportu mládeže, včetně účasti krajské reprezentace na Olympiádách dětí a mládeže;
 • prosadíme „otevřená hřiště“ pro veřejnost, především v krajských zařízeních;

Mládež – sport – zdraví!

 

Bydlení:

 • požadujeme zpracování programů bytové politiky na krajské úrovni s důrazem na výstavbu sociálních bytů a družstevní výstavbu;

Dostupné bydlení!

 

Průmysl a regionální rozvoj:

 • požadujeme v programu rozvoje kraje stanovit perspektivy hospodářského růstu a trvale udržitelného rozvoje podporou, nejen v kraji tradiční, ale také progresivně se rozvíjející, hmotné výroby;
 • požadujeme komplexně řešit problémy nezaměstnanosti v Libereckém kraji za pomoci koordinované činnosti jednotlivých úřadů práce;
 • podporujeme rozvoj drobného a středního podnikání a živnostníků, také pomocí grantových programů;
 • podporujeme zvyšování podpory zaměstnanosti prostřednictvím vytvoření nových pracovních míst v problémových lokalitách – postupné vyrovnávání podmínek v jednotlivých regionech kraje, zvláště podporou sociálních podniků;
 • podporujeme rozšiřování přeshraniční spolupráce v hospodářské oblasti i s využitím fondů EU;

Tvorba skutečných hodnot!

 

Zemědělství a životní prostředí:

 • podporujeme investiční akce zajišťující  dostatek pitné vody pro obyvatele částí Frýdlantska a Chrastavska, ohrožené těžbou v polském dole Turów;
 • budeme podporovat obce a města kraje v jejich snaze získat zpět do svých rukou řízení systému vodovodů a kanalizací – zastavit vyvádění zisků do ciziny, zabezpečit tuto strategickou komoditu pro obyvatele kraje;
 • chceme dále zvýšit podíl odkanalizovaných sídel v kraji co nejblíže celostátnímu průměru prostřednictvím podpory z Fondu ochrany vod Libereckého kraje;
 • usilujeme o budování nových protipovodňových a vodu v krajině zadržujících staveb;
 • požadujeme, aby zasněžování v zimních rekreačních střediscích kraje bylo realizováno  z postupně vybudovaných zvláštních nádrží – nikoliv přímo z vodních toků;
 • podporujeme vzdělávání v zemědělských a navazujících oborech;
 • podporujeme rozvoj včelařství a jeho rozšíření mezi děti a mládež;
 • podpora aktivit na zásadách udržitelného rozvoje;

Krajina pro člověka!